Tüzük

ARLOD ARAÇ LOJİSTİKÇİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde:1 - KURULUŞ

Türkiye`de yurtiçinde ve uluslararası boyutta her türlü kara nakil vasıtasının (kara nakil vasıtası iş bu Tüzük’te bundan böyle araç olarak anılacaktır) lojistiği işi ile iştigal edenler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu`nun hükümlerine uygun olarak bir dernek kurmuşlardır.

Madde: 2- DERNEĞİN ADI VE LOGOSU

Derneğin adı “Araç Lojistikçileri Derneği”dir. Derneğin kısaltılmış adı ARLOD’dur.

Madde : 3 - DERNEĞİN MERKEZİ

Dernek merkezi İSTANBUL' dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde : 4 - DERNEĞİN AMACI

Dernek, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun öngördüğü mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik hükümlerine uygun olarak, uluslararası araç lojistiğini Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirmek için;

a) Ulusal ve uluslararası kara, deniz ve demiryolu ile araç taşımacılığı ve lojistik hizmet üretimi konusunun Türkiye’de geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunur.

b) Dernek üyelerinin faaliyet konularında mevcut veya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde müracaatta bulunmak, takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

c) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında çalışan vasıtaların kullanılışına ve geliştirilmesine ait lüzumlu bilimsel ve teknik araştırmalar yapar.

ç) Kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa eder.

d) Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunur, görüş bildirir ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olur.

e) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

f) Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeğe çalışır, gerekli tedbirleri alır.

g) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapmak üzere yeni kurulan firma ve şirketlerin, gerek uluslararası nakliyecilik için aklanması ve gerekse, yetki belgesi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığınca inceleme ve değerlendirilmesi esnasında, gerekli yardım, açıklama ve istişarelerde bulunur.

h) Kara, deniz ve demiryolu ile uluslararası taşımacılık için gerekli bulunan ve Derneğimize yetki verilmiş her türlü belgenin tedariki ve dağıtımını yapar, bu konu ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkları giderir.ı) Uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili dış dünyadaki kuruluşların çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tesbit ve tercih eder. Tüm çağdaş ve teknolojik gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici tedbirler alır.

i) Uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili yayınları izleyerek üyelerine duyurur, konferans ve seminerler düzenler, kurslar açar.

j) Gereğinde, uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurur, bu makamlar karşısında üyelerini temsil eder.

k) Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olur, davalar açar, müdahil sıfatı ile katılır, icra takipleri yapar ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin eder.

l) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ticari işletmeler kurmak ve işletmek,

m) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek eder. Taşınmazlar kiralar veya kiraya verebilir.

n) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

o) Dernek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar,

ö) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sektörel dernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,

p) Kongreler, konferanslar, paneller, seminerler, kurslar ve sektörle ilgili her türlü mesleki toplantıları düzenler. Mesleki eğitim faaliyetlerini organize eder.

r) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

s) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir.

Madde : 5 - DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurucu üyelerinin Adı, Soyadı, Meslek ve Sanatları, ikametgahları ve uyrukları (Ekli Listede) belirtilmiştir.

Madde : 6 - ÜYELİK

Derneğe, gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri, asli, fahri ve onursal üye olarak belirlenir. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas mukavelesinde yer alan esaslara göre saptanır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Atama ve değiştirme, Derneğe noter marifetiyle veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bir gerçek kişi kendi adına ve bir veya birden fazla tüzel kişi adına derneğe üye olamaz.

Derneğin asli üyeleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen C2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı yapan, L1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, L2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, R1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, R2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, PDI (araç teslim öncesi kontrol ünitesi) teknoloji hizmeti sunan, freight forwarder (taşıma organizatörü, nakliye komisyoncusu) lojistik hizmeti veren, Ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık gibi taşıma türlerinde araç taşımacılığı ve lojistik hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu tüzel kişilerin ortak, hissedar, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdüre bağlı üst düzey yöneticisi olarak şirketini temsile yetkili bulunan ve derneğin amacını benimseyerek dernek üyeliğine kabul edilen kişilerdir. Asli üyelerin oy hakkı vardır.

Derneğin fahri üyeleri, 24 üncü maddede belirtilenler ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen G2 yetki belgesine sahip uluslararası kargo taşımacılığı acenteliği yapan, H2 yetki belgesine sahip uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan ve M3 yetki belgesine sahip uluslararası kargo işletmeciliği yapan kişilerdir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin onursal üyeleri, alanlarında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişimine fikri katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğe asli, fahri ve onursal üye olmak isteyenlerin, 2 asli üye tarafından yazılı olarak tavsiye edilmesi şarttır.

Madde :7 - ASLİ ÜYELİK İÇİN DİĞER ŞARTLAR

Asli üye olabilmek için;

a) 18 yaşını bitirmiş olmak, (gerçek kişiler için )

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak,

c) Türkiye`de yurtiçinde ve uluslararası boyutta her türlü kara nakil vasıtasının nakliyesi ve lojistik hizmetinin sağlanması işi ile iştigal etmek,

d) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut Dernekler Kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak,

e) Dernek üyeliğinden Haysiyet Divanı kararı sonucu uzaklaştırılmış gerçek şahsın temsil ettiği veya ortağı olduğu tüzel kişiler tarafından gelebilecek üyelik talebinin Yönetim Kurulu’nun toplamının olumlu oyu ile kabul edilmiş olması,

Madde : 8 - ÜYELİĞE KABUL İŞLEMLERİ

Asli üye olabilmek niteliklerine sahip olup, Derneğe asli üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış talepnameyi doldurup imzalayarak Yönetim Kuruluna verirler. İstek sahibinin en az iki üye tarafından takdim edilmesi gerekir. Başvurunun ertesinde Yönetim Kurulu, adayın müracaatını ve üyelerin bilgilerini inceleyerek, adayın üyeliğine engel bir hal olup olmadığını karara bağlar. Karar toplananan üyeleri yarısından bir fazlasının oyu ile verilir. Toplanan üye sayısının yarısı buçuklu sayıya denk gelmesi halinde karar yeter sayısı, bulunan buçuklu sayıya ½ eklenerek tespit edilir. Bu suretle Dernek üyeliğine kabul edilen kişilerin, üyeliğe kabul yazısını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde giriş ve yıllık aidatlarını öderler. Onursal ve Fahri üyeliğe kabul işlemleri, Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Madde : 9 - ÜYELİK HAKLARI

Asli üyeler Genel Kurulu kurarlar. Derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Gerçek kişiler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişiler ise imza yetkilileri tarafından tanzim edilmiş yetki belgelerini havi temsilcileri vasıtasıyla oylarını kullanabilirler.

Madde : 10 - ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler :

a) Dernek Tüzüğüne ve dernek organlarının karar ve prensiplerine uymak

b) Yıllık aidatlarını ve Derneğe olan borçlarını süresinde ödemekle yükümlüdürler.

Madde : 11 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) İstifa etmek suretiyle : Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bilgi vermek suretiyle dilediği an üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b) Üyeliğin düşmesi : Üyenin, üye olabilmek için Tüzüğün 6 ve 7. Maddelerinde öngörülen niteliklerden herhangi birini yitirmesi halidir. Bu durumlardan birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulunca silinir.

c) Çıkarılmak suretiyle :

c.a) Üyenin derneğe aidatını ve borçlarını Yönetim Kurulunca tanınan süre içerisinde ödememesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kaydı silinir. Bu suretle kaydı silinen üyenin, borçlarını ve aidatını ödemesi halinde yeniden üyeliğe kabulü, Derneğe yeni üye kaydı ile ilgili hükümlere tabidir.

c.b) Disiplin Kurulu tarafından hakkında temelli çıkartma kararı verilen üyenin kaydı silinmek suretiyle dernekle ilişiği kesilir.

Madde : 12- DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu’dur.

Madde : 13 - GENEL KURUL

Derneğin en yüksek karar organı olup, dernek asli üyelerinden oluşur.

Madde : 14 - GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, her takvim yılının şubat ayı içerisinde Olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde : 15 - ÇAĞRI USULÜ *

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde : 16 - TOPLANTI YETER SAYISI *

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlanın katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Madde : 17 - TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurul toplantıları, bildirimde belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları / unvanları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 16. Maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde : 18 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul Toplantısı’na katılan üyenin oy kulanmış olduğu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan üye listesinde adların /unvanların hizzasına atmış olduğu imza ile tespit edilir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Oylamalar el kaldırmak suretiyle gerçekleştirilir.

Madde : 19 - TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde : 20 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır ,

A) Dernek organlarının seçilmesi,

B) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

C) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

Ç) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

E) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

F) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

G) Derneğin feshedilmesi,

H) Disiplin Kurulu tarafından verilen üyelikten temelli çıkarma kararına ilgili tarafından yöneltilen itirazların karara bağlanması,

l) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

I) Kanun ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer hususların karara bağlanması,

J) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

K) Derneğin vakıf kurması,

L) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

M) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

N) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde : 21 - YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu dernek üyesi gerçek kişiler arasından 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, yeterince başkan yardımcıları, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer. Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üyenin “Yönetim Kurulu Asil Üyesi” sıfatı düşer. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden en çok oy almış olan sırasıyla Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.

Yönetim Kurulu Başkanı, (kurucu üyeler hariç) Dernekte en az üç yıl asli üyelik yapmış (kurucu üyeler hariç) olanlar arasından seçilir. Yönetim Kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3. Derneği kanun tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.

4. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemini yapmak ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek

5. Gereğinde Derneğe personel almak, çıkartmak, ücret, ödenek ve tazminatlarını belli etmek.

6. Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, Dernek için yönetmelikler yapmak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

7. Üyelerin giriş-çıkış işlemlerinin tüzük hükümlerine göre yürütümünü sağlamak.

8. Derneğin ihtiyacı olduğu ahvalde taşınmaz mal kiralamak veya kiraya vermek.

9. Yurtiçi ve yurtdışı şubelere gerekli elemanları seçerek özlük haklarını tespit ve tayin etmek.

10. Yönetim Kurulunca alınacak kararlara yahut Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri olayın vasıf ve mahiyetine göre uyarmak.

11. Kanuna, dernek tüzüğüne ve mesleki etik kurallarına aykırı hareket ettiğine kanaat ettiği üyeleri, savunmalarını da alarak icabında cezalandırmak maksadıyla gerekli prosedürü uygulamak üzere Disiplin Kurulu’na sevk etmek.

12. Dernek şubelerinin yurtiçinde veya kanuni prosedüre riayetle yurt dışında açılması için Genel Kurula teklifte bulunmak.

13. Derneğin kanuna göre tutması gerekli defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak, Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

14. Derneğin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için ekonomik koşullardaki değişmelere paralel olarak, üyelik giriş ve yıllık aidatlarını saptamak üzere Genel Kurula teklifte bulunmak.

15. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde : 22 - DENETLEME KURULU TEŞKİL VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu, Derneğin asli üyeleri arasından Genel Kurulca ve gizli oyla iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında işbölümü yapar. Salt çoğunlukla karar verir. Asli üyelerden ayrılma vukuunda, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla Denetleme kurulu asil üyeliğine gelirler. Derneğin iç Denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Madde : 23- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Derneğin gelir ve giderlerini denetlemek,

b) Hesapların defterlere zamanında ve usulüne göre işlenmesini, gelir ve giderlerin bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

c) Gerekli ve önemli gördüğü hususlar için Genel Kurul’un toplantıya çağrılması hususunda Yönetim Kurulu’na başvurmak,

d) Derneğin iç denetimini yapmak, Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve raporunu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Madde: 24- DİSİPLİN KURULU

a) Kuruluşu: Disiplin Kurulu ,Genel Kurulca asıl üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl için seçilen 3 asıl üye ve 3 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en çok oy alan yedek üyeler sırayla asıl üyeliğe çağırılır.
b) Görev Yetki ve Çalışma Usulleri:Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen konuları inceler. Kurul çoğunluğun katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Kararlar bir tutanağa gerekçeli yazılarak gereği için Yönetim Kuruluna gönderilir.

Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen konuların niteliğine, toplanan kanıtlara, işlem veya eylemin Derneğin kamu oyundaki imajında yarattığı olumsuz etkinin önem ve derecesine göre hukuk kurallarına uygun bir karar verir.

Madde :25 - DERNEĞİN GELİRLERİ

1.Üyeliğe giriş ödentisi, üye aidatı,

2.Dernekçe yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerden (çay, yemekli toplantı, konser, spor yarışması, konferans, panel vb.) sağlanan gelirlerden,

3.İktisadi işletmeden sağlanan gelirlerden,

4.Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirlerden,

5.Dağıtılacak her türlü formlardan elde edilecek gelirlerden oluşur. Giriş ve üyelik aidatları Genel Kurulca saptanır ve Yönetim Kurulunca belirlenecek süreler içinde üyeler tarafından ödenir, Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Madde :26 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde : 27 - DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği, Genel Kurulca ve toplanmış üyelerin üçte iki çoğunluğunun olumlu oyları ile değiştirilebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır.Bu suretle ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, tüzük değişikliği konusu görüşülebilir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Madde : 28 - DEFTER VE KAYITLAR

Dernek; Dernekler Kanunu ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde düzenlenen defterleri yine bu Yönetmelik usulleri ile tutar.

Madde : 29 - DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Genel Kurul kararı ile fesih; Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu suretle ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde : 30 - DERNEK MALLARININ TASFİYESİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Araç LojistikçileriDerneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde : 31 - ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme ile Disiplin kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 32 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan yada belirtilmemiş haller için, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun konu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 33: - ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI

Yönetim Kurulu tarafından, Derneğin amaçları doğrultusunda bölge, ülke veya konu itibariyle uzmanlaşmış üyelerden oluşan ve sekreterya hizmetleri Yönetim Kurulu tarafından verilecek çalışma grupları kurulabilir. Çalışma gruplarının yetkileri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 34 : - GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili geçici Yönetim Kurulu ekli listede ad, soyad ve ikametgahları yazılı bulunan kurucu üyelerden oluşmaktadır.

Madde 35: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da ayrıca denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşunca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu’nun denetleme yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.